Algemene voorwaarden/ Privacy Policy

Privacy Policy

1. Beheer
De website www.ambersdogwise.nl staat onder beheer van Amber’s Dogwise. De contactgegevens zijn te vinden onderaan de website pagina

2. Gegevens van bezoekers
2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer contact momenten met Amber’s Dogwise worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b. Amber’s Dogiwse zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Amber’s Dogwise kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c. Het sturen van één of meerdere mails.
2d. Het versturen van facturen en het verwerken van betaalgegevens.

3. Cookies
3a. Amber’s Dogwise maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Amber’s Dogwise de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Amber’s Dogwise. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Amber’s Dogwise is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een dienst afgenomen heeft bij Amber’s Dogwise

6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Amber’s Dogwise kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
6a. Het verwerken van de gekregen opdracht.
6b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de afgenomen dienst.
6c. Afspraken met u te maken.

7. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Amber’s Dogwise zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
7a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

8. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Amber’s Dogwise verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Amber’s Dogwise kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Amber’s Dogwise voorgeschreven wijze door te geven.

Algemene voorwaarden Amber’s Dogwise

Algemeen
Voor alle tussen Amber’s Dogwise en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten en afspraken gelden de volgende algemene voorwaarden.

 

Definities

Cursist: De persoon die de overeenkomst is aangegaan met Amber’s Dogwise, de eigenaar van de hond, die Amber’s Dogwise de opdracht geeft inzake het afleggen van een consult/traject en/of lessen/workshop volgt/gaat volgen.

Amber’s Dogwise: Bedrijf op naam van Amber Kempers/de Wit.

Overeenkomst: Afspraak gemaakt in opdracht van cursist voor een of meerdere diensten van Amber’s Dogwise

Diensten: Alle activiteiten verzorgd door Amber’s Dogwise voor de cursist.

 

Voorwaarden

De overeenkomst is geldig na bevestiging van Amber’s Dogwise per e-mail of Whatsapp.

  1. Trainingen en adviezen

Amber’s Dogwise zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Amber’s Dogwise niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

Het verkregen advies is gebaseerd op de scholing, uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Amber’s Dogwise.
Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Amber’s Dogwise.

De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
Amber’s Dogwise kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

Amber’s Dowise zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.
Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd.

Cursist volgt activiteiten en begeleiding bij Amber’s Dogwise geheel op eigen risico en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen hond en spullen.

Adviezen van Amber’s Dogwise leiden niet tot aansprakelijkheid van Amber’s Dogwise.

 

Slip-ketting, pennen-band, jachtlijn en half-check zijn niet toegestaan. Ook anti-trek tuigen, Gentle leaders en halti’s of enige andere vorm van corrigerende middelen zijn niet toegestaan tijdens de activiteiten van Amber’s Dogwise.

 

  1. Betalingen en afspraken

Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

Indien cursist niet kan deelnemen aan een ingeplande activiteit van Amber’s Dogwise dient deze dat minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak per mail of whatsapp te melden aan de Amber. Wordt de afwezigheid van cursist niet of later gemeld kunnen de kosten van de activiteit doorbelast worden.

Uitzonderingen op deze voorwaarde worden bepaald door Amber’s Dogwise

Indien een hond van cursist lichamelijk niet in orde is dient cursist te overleggen met Amber’s Dogwise.

Amber’s Dogwise beslist of het verantwoord is om de activiteit door te laten gaan. Indien niet verantwoord kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Cursusgelden voldaan door cursist voor diensten van Amber’s Dogwise kan niet worden teruggegeven. Uitzonderingen op deze regel worden bepaald door Amber’s Dogwise.

Amber’s Dogwise is bevoegd om cursist, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Indien door ziekte en of overmacht de activiteit of dienst moet worden afgezegd door Amber’s Dogwise wordt de activiteit op een ander geschikt moment ingehaald.

Alle door Amber’s Dogwise verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amber’s Dogwise worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Amber’s Dogwise behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

Deze voorwaarden gaan in op 1 juni 2020. Voor vragen kunt u zich richten tot A. Kempers eigenaresse Amber’s Dogwise Telefoon: 0680159689 Website: www.ambersdogwise.nl KVKnr: 78230004