Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Amber’s Dogwise

Algemeen
Voor alle tussen Amber’s Dogwise en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten en afspraken gelden de volgende algemene voorwaarden.

Definities

Cursist: De persoon die de overeenkomst is aangegaan met Amber’s Dogwise, de eigenaar van de hond, die Amber’s Dogwise de opdracht geeft inzake het afleggen van een consult/traject en/of lessen/workshop volgt/gaat volgen.

Amber’s Dogwise: Bedrijf op naam van Amber Kempers/de Wit.

Overeenkomst: Afspraak gemaakt in opdracht van cursist voor een of meerdere diensten van Amber’s Dogwise

Diensten: Alle activiteiten verzorgd door Amber’s Dogwise voor de cursist.

 

Voorwaarden

De overeenkomst is geldig na bevestiging van een afspraak of dienst Amber’s Dogwise per e-mail of Whatsapp.

 

  1. Trainingen en adviezen

Amber’s Dogwise zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Amber’s Dogwise niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

 

Het verkregen advies is gebaseerd op de scholing, uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Amber’s Dogwise.
Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Amber’s Dogwise.

De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
Amber’s Dogwise kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

Amber’s Dowise zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.
Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd.

Cursist volgt activiteiten en begeleiding bij Amber’s Dogwise geheel op eigen risico en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de eigen hond en spullen.

Adviezen van Amber’s Dogwise leiden niet tot aansprakelijkheid van Amber’s Dogwise.

Slip-ketting, pennen-band, jachtlijn en half-check zijn niet toegestaan. Ook anti-trek tuigen, Gentle leaders en halti’s of enige andere vorm van corrigerende middelen zijn niet toegestaan tijdens de activiteiten van Amber’s Dogwise.

 

  1. Betalingen en afspraken

Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

Indien cursist niet kan deelnemen aan een ingeplande activiteit van Amber’s Dogwise dient deze dat minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak per mail of whatsapp te melden aan de Amber. Wordt de afwezigheid van cursist niet of later gemeld kunnen de kosten van de activiteit doorbelast worden.

Uitzonderingen op deze voorwaarde worden bepaald door Amber’s Dogwise

Indien een hond van cursist lichamelijk niet in orde is dient cursist te overleggen met Amber’s Dogwise.

Amber’s Dogwise beslist of het verantwoord is om de activiteit door te laten gaan. Indien niet verantwoord kan er een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Cursusgelden voldaan door cursist voor diensten van Amber’s Dogwise kan niet worden teruggegeven. Uitzonderingen op deze regel worden bepaald door Amber’s Dogwise.

Amber’s Dogwise is bevoegd om cursist, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Indien door ziekte en of overmacht de activiteit of dienst moet worden afgezegd door Amber’s Dogwise wordt de activiteit op een ander geschikt moment ingehaald.

 

Alle door Amber’s Dogwise verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amber’s Dogwise worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

Amber’s Dogwise behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

 

Deze voorwaarden gaan in op 1 juni 2020. Voor vragen kunt u zich richten tot A. Kempers eigenaresse Amber’s Dogwise Telefoon: 0680159689 Website: www.ambersdogwise.nl KVKnr: 78230004